Glenburgie 35 yo 1988 (42,6%, The Whisky Agency ’15th Anniversary’ 2024, hogshead, 236 btl.)
Glen Keith 30 yo 1993 (51,3%, The Whisky Agency ’15th Anniversary’ 2023, hogshead)
Glen Keith 29 yo 1994 (54,1%, The Whisky Agency ’15th Anniversary’ 2023, bourbon barrel, 125 btl.)

Ben Nevis 27 yo 1996 (43,3%, The Whisky Agency ’15th Anniversary’ 2023, hogshead, 263 btl.)
Glenrothes 37 yo 1985 (43,4%, The Whisky Agency ’15th Anniversary’ 2023, hogshead, 139 btl.)
Glenrothes 37 yo 1986 (45,8%, The Perfect Dram ’15 Years TWA’ 2023, hogshead, 93 btl.)
Bowmore 26 yo 1997 (51,1%, The Perfect Dram ’15 Years TWA’ 2023, barrel, 124 btl.)

Compass Box Ethereal ‘Conquête’ (49%, Compass Box for La Maison du Whisky 65th Anniversary 2021, recharred and refill barrels, 2430 btl.)
Compass Box ‘The Nectar fifteenth anniversary’ (49%, Compass Box for The Nectar 2021, 1200 btl.)