Williamson 2010 (The Whisky Jury)

Williamson (Lp) 2010 (53,1%, The Whisky Jury 2020, refill barrel, 230 btl.)
Williamson (Lp) 2010 (53,1%, The Whisky Jury for Wine4You 2020, refill barrel, 225 btl.)

Caol Ila 2011 & 2012 (Asta Morris)

Caol Ila 7 yo 2012 (60%, Asta Morris 2020, sherry butt, 524 btl.)
Caol Ila 8 yo 2011 (55,1%, Asta Morris 2019, sherry cask, 245 btl.)