SIA Scotch Whisky (43%, Spirit Imports 2013, 2500 btl.) – 75/100