Knockdhu 16 yo 2006 (55%, Whisky Sponge 2022, refill hogshead, 321 btl.)
Ledaig 20 yo 2001 (64,4%, Whisky Sponge ‘4th secret edition’ 2022, refill sherry hogshead, 62 btl.)

anCnoc Stack (46%, OB 2016, 6000 btl.) – 84/100

anCnoc Rutter (46%, OB 2014, 11 ppm) – 86/100
anCnoc Flaughter (46%, OB 2014, 14,8 ppm) – 82/100
anCnoc Tushkar (46%, OB 2014, 15 ppm) – 85/100

anCnoc ‘Peter Arkle’ (46%, OB 2012, ex-sherry casks, 6000 btl.) – 79/100

anCnoc 1998 (46%, OB 2012, 5100 btl.) – 85/100