Glenburgie 22 yo 1966 (58%, G&M / Sestante Import for Enoteca Marchetti 1988, sherry wood, cask #323)

Glen Moray 26 yo 1966 (43%, OB 1992, 255 btl.) – 92/100