Glen Grant 25 yo 1990 (56,6%, Archives ‘Fishes of Samoa’ 2015, hogshead #15230, 231 btl.) – 87/100